Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W DĘBICY

Oświadczenie o dostępności:

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ckznr1.debica.pl/

Nazwa podmiotu publicznego:

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy

ul. I. Lisa 2,

39-200 Dębica

tel. 14 68 13 150

e-mail: sekretariat@ckznr1.debica.pl

Adres strony internetowej: https://www.ckznr1.debica.pl/ wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: /CKPDebica/SkrytkaESP.

Data publikacji strony internetowej:     październik 2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:           wrzesień 2020 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2024-03-12.

Status:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu,
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)
 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • mapa strony,
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów,
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data-sporządzenia Deklaracji dostępności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.ckznr1.debica.pl/ spełnia wymagania w 93,51 %.

Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

• Osobą odpowiedzialną jest Pan Sławomir Łakomy, adres poczty e-mail: sekretariat@ckznr1.debica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 68 13 150.

• Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

– sposób kontaktu.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ (wniosek do pobrania)

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

– osobisty w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy,

– kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 68 13 150,

– kontakt korespondencyjny: Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy ul. I. Lisa 2, 39-200 Dębica,

– kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@ckznr1.debica.pl, ePUAP: /CKPDebica/SkrytkaESP.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:https://bip.brpo.gov.pl/

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej. Opis dostępności wejść do budynku:

Wejścia do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy znajdują się od strony ulicy I. Lisa. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Drzwi wejściowe nie są automatycznie rozsuwane. Do pomieszczeń biurowych Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy na I piętrze można dostać się schodami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

– Budynek posiada klatkę schodową. Brak windy.

– Łazienka na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

– Punkt informacyjny znajduje się w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy pok. Nr 54.

W razie potrzeby sprawę w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy można bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia). Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwane na parterze budynku.

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się od strony ul. Parkowej. Miejsca postojowe wyznaczone są wzdłuż ul. I. Lisa. Brak wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku z poziomu parkingów umożliwia wjazd dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W CKZ Nr 1 nie ma tłumacza polskiego języka migowego, a także brak urządzenia umożliwiającego tego rodzaju tłumaczenie.

Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ  (wniosek do pobrania)

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

– osobisty w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy,

– kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 68 13 150,

– kontakt korespondencyjny: Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy ul. I. Lisa 2, 39-200 Dębica,

– kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@ckznr1.debica.pl, ePUAP: /CKPDebica/SkrytkaESP.

– Zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

– Jeżeli zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, nie jest możliwe w ww. terminie, CKZ Nr 1 niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

– W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, CKZ Nr 1 niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, co nie zwalnia CKZ Nr 1 z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W sytuacji gdy CKZ Nr 1, nie zapewnił wnioskodawcy dostępności: w sposób i w ww. terminach lub, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych – wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynęły ww. terminy lub otrzymania zawiadomienia.

Skip to content